İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Mutlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak, işbu İletişim Formu’nda paylaşmış olduğunuz ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz;

 • MANSION ORMAN projesi hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Hizmet kalitesini artırmak, gayrimenkul pazarlama ve satışı süreçlerinde sizlerle iletişime geçmek,
 • Her türlü pazarlama, kampanya, tanıtım, reklam ve iletişim çalışmalarını yürütmek,

amaçlarıyla sınırlı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1 fıkrasında belirtilen hukuki sebebe dayalı şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla Kanun’un 8/1 fıkrası uyarınca MANSION ORMAN’ın hissedarlarına, hissedarlarının çoğunluk hisselerini elinde bulundurduğu ve/veya yönetim hakkına sahip olduğu bağlı şirketlere, iş birliği içinde olduğu kurumlara ve kanunlarda yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Dilediğiniz zaman Kanun’un 11. maddesinde belirtilen;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesine ve silinmesine ya da yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınıza ilişkin başvurularınızı MANSION ORMAN’a iletebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin başvurularınızı,

 1. Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Bahçelievler Mahallesi Metroport Busidence Yanyol-D100 Sokak No: 14-B Kat 9/904 Bahçelievler/İstanbul” adresine iletilmesi,
 2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca MANSION ORMAN’a daha önce bildirilen ve MANSION ORMAN’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle mutlu@mansionorman.com adresine iletilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

MANSION ORMAN, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde MANSION ORMAN tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Mutlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.